top of page

סיוע לתושבים מפונים

קרן שורש יוזמת ומפעילה פרויקטים שמטרתם העצמה וקידום חוסנה וזהותה של החברה הישראלית.

חשוב לנו שהסיוע של קרן שורש יגיע באופן מדויק וישיר למשפחות הזכאיות וכן בסכום המדויק (500 ש"ח לאדם). לשם כך, נבקשכם למלא את כלל הפרטים להלן.
(למילוי על ידי נציג אחד מכל משפחה)

Celebrating Independence Day

טופס קבלת סיוע

ישוב מגורים קבוע

פרטי מבוגר 1

הוסף קובץ

פרטי מבוגר 2

ילדים:

bottom of page