top of page

סיוע לתושבי אופקים

קרן שורש יוזמת ומפעילה פרויקטים שמטרתם העצמה וקידום חוסנה וזהותה של החברה הישראלית.

חשוב לנו שהסיוע של קרן שורש יגיע באופן מדויק וישיר למשפחות הזכאיות וכן בסכום המדויק (500 ש"ח לאדם). לשם כך, נבקשכם למלא את כלל הפרטים להלן.
(למילוי על ידי נציג אחד מכל משפחה)

אופקקקק.jpeg

טופס קבלת סיוע

הרישום רלוונטי רק עבור משפחות ששהו בשבוע ההפוגה במלון

פרטי מבוגר 1

פרטי מבוגר 2

ילדים:

bottom of page